نمادهای اعتماد

جهان فایل به نشانی filebazaar.ir دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت معدن و تجارت و نماد ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

0